Medelklassens hastiga uppvaknande (What is ”normal” and to whom?)

Read this post in English here below

Jag läser om morgonen en krönika i en morgontidning om att vi aldrig ”efter detta” (pandemin!) kan gå tillbaka till det ”normala”. Det vill säga förgifta jorden. Äga förmågan att uppleva vad som vackert – naturen du vet, vitsippor och sånt. Och ”det normala” är ingen rättighet att återgå till! Så säger kolumnisten.

Herregud, denna försåtliga och mjäkiga medelklassretorik på kultursidorna!

Har livet någonsin varit ”normalt”? För vem?

För vilka människor har livet någonsin varit normalt?

Ändå, vi är på väg tillbaka till det ”normala” (i Sverige). Produktionen av personbilar startar upp igen. Gängkriminella som hållit sig lugna ett tag har nu efter några veckor i chockad karantän återgått det normala: det onormala skrämmande beteendet de uppvisade före Corona: att skjuta varandra dödligt i huvudet och till och med göra det på gatan på dagtid mitt ibland folk. Det händer nu igen. Tillbaka till det normala onormala!

I Stockholms förorter där folk från Somalia, Iran och Syrien lever är dödligheten högre i Corona än i orter där mest svenskar bor. Myndigheter skyller på trångboddhet och ”kulturfaktorer”, men har nu satt upp stora informationsskyltar på olika språk. Förutsättande att folk kan läsa!

Samtidigt, i kommunen Lidingö där mest medelklass svenskar bor, tilltalar föräldrar personalen på fritidscentra på engelska.

För att snobba med att verka ”internationella”, trodde en anställd som aldrig upplevt 50-talet och aldrig hört talas om klassföraktet för sådana som betraktades som tjänstehjon. Vilket fritidsledare är i ett par medelklassögon.

Inget är normalt längre, sant! Nu måste alla tvätta händerna oavsett status och årsinkomst, ett godmorgon till den bortskämda medelklassen som bara vill leva ”normalt. Ett hastigt uppvaknade till en brutal verklighet!

Men dylika insikter varar inte länge. Människan väljer bekvämlighet, oavsett klasstillhörighet. Oh, till och med oavsett art! Vi är bara djur med kultur! Normalt sett.

Världen i övrigt går också tillbaka till det ”normala”. Corona tömde Hongkongs gator. Myndigheterna vilade i veckor och tvättade sina händer (kan man förmoda). Nu tar man till hårdhandskarna och återgår till det ”normala”. I en tidig morgonräd har cirka 7800 medlemmar i demokratirörelsen gripits. ”Normalt” definieras de av myndigheter som terrorister och kan ”normalt” räkna med många år i fängelse.

Fängelser, som antagligen inte har den standard som räknas som ”normalt” i  svenska fängelser.

Men vitsipporna blommar normalt som de gör varje år, och om du inte kan glädjas åt det – skyll inte på ett virus!

It’s actually me April 24, 2011 Before becoming a 70+ and before the Corona virus the quarantine regulations

 

 

Read this post in English here below

 

 

 

In the morning I read a chronicle in a daily morning newspaper that we can never return to what’s  normal ”after this” (the pandemic!). That is, to poison the earth. To own the ability to experience what’s beautiful – the nature you know, the wild anemones and such. And ”the normal” is not a ”righthood” to return to! So says the columnist.

My God, this insidious and mawkish middle class rhetoric at the culture pages!

Has life ever been ”normal”? To whom?

For which people has life ever been normal?

Still, we are on our way back to ”the normal” (in Sweden). Production of passenger cars starts up again. Gang criminals who have remained calm for a while have now returned to ”normal” after a few weeks in shocked quarantine: the abnormal scary behavior they showed up before Corona: that they fatally shoot each other in the head and did it on the street in the daylight among common people. It’s happening now again. Back to the normal abnormal!

In Stockholm’s suburbs, where people from Somalia, Iran and Syria live, mortality is higher in COVID-19 than in places where most Swedes live. Authorities blames overcrowding housing and ”cultural factors”, but have now set up large information signs in squares and shopping malls in different foreign languages. Assuming that people can read!

At the same time, in the municipality of Lidingö nearby Stockholm, where most middle-class Swedes lives, parents address the staff at leisure centers in English.

Being snobbish to appear as ”international”, believed an employee who never experienced the 50s and never heard of class disdain of those who are considered to be low-class servants. Which school children’s leisure leader apparently are in a pair of parental middle class eyes.

Nothing is ”normal” anymore, true! Now everyone has to wash their hands regardless of status and annual income, a brutal good morning to the spoiled middle class who just want to live ”normally. A quick awakening to reality!

But such insights never last long. Humans chooses convenience, regardless of class affiliation. Oh, even whatever species! We are just animals with culture varnish! Normally.

The rest of the world also goes back to the ”normal”. Corona virus emptied Hong Kong’s streets. The authorities have rested for weeks and washed their hands (I assume). Now they have returned taken strong measures and returned to the ”normal”: now in an early morning raid about 7800 members of the democracy movement has been arrested. They are ”normally” defined by authorities as terrorists and can ”normally” count on many years in prison.

Prisons, which probably not have the standard that is considered ”normal” in Swedish prisons.

But the white wood anemones bloom as they normally do every year here in Sweden, and if you live here and cannot experience happiness about this normal sight in springtime – don’t blame the virus!

rose, whiterose, white

Det här inlägget postades i courage, culture values, cultures, discourse by vonnely, diseases, fears, fragility, happiness, human rights, immigrants, living in the world, living with sickness, morality, nature, poems by vonnely, prose, reading newspapers, reality, sentimentality, Short prose, spring, Sweden view, Swedish "culture", Swedish conditions, troubled life, unhappiness, welfare och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.